Marketing English: Řešíme marketingovou strategii

14. 2. 2019

Pokračujeme v našem seriálu marketingové angličtiny. V dnešním dílu vám opět nabídneme praktický slovníček s výběrem frází, které můžete uplatnit při sestavování své marketingové strategie a plánu.

Slovíčka

marketing strategy and planning

marketingová strategie a plánování

 

physical attributes of a product

fyzické vlastnosti produktu

mission statement

vyjádření poslání (firmy)

 

pricing strategy

cenová strategie

market coverage

tržní pokrytí

 

point of sale/point of purchase (POS/POP)

místo prodeje/místo nákupu

competitors

konkurenti

 

promotion

propagace

sustainable competitive advantage

udržitelná konkurenční výhoda

 

market segment/ target market

marketingový segment/cílový trh

distribution channels

distribuční kanály

 

influence

ovlivňovat

unique selling proposition/unique selling point (USP)

jedinečný prodejní argument/nabídka

 

satisfy/meet needs

uspokojit/naplnit potřeby

product (goods or service)

produkt (zboží nebo služba)

 

define/demarkate

vymezit

 

Marketing strategy vs. marketing plan

Marketingová strategie často bývá zaměňována za marketingový plán, avšak i přesto jsou tyto dva pojmy rozdílné:

„Your marketing strategy defines the overall picture of what the business offers: the unique value proposition and related brand messaging. It is a process that helps your company increase sales, allocate resources and create a sustainable competitive advantage. On the other hand, your marketing plan is how the business will get across the key message. It includes the creative, the platforms, the timing and so on. The marketing strategy may also be absorbed upwards into the other strategy documents of the company.“

"Vaše marketingová strategie definuje celkový obraz toho, co firma nabízí: unikátní hodnotovou nabídku a související poselství značky. Je to proces, který pomáhá vaší společnosti zvýšit prodeje, přidělit zdroje a vytvořit udržitelnou konkurenční výhodu. Na druhou stranu, váš marketingový plán představuje to, jak se podnik dostane přes klíčové poselství. Zahrnuje kreativitu, platformy, načasování a tak dále. Marketingová strategie může být také začleněna mezi nadřazené strategické dokumenty vaší firmy."

 

Marketing mix (4P) – procvičte se v překladu

  • Product: refers to the item actually being sold. It can either mean a physical product itself or service. When it comes to developing a product, the design, quality, packaging, features, after-sales service, and customer service should be considered.
  • Price: it is the amount of money that customers have to pay to purchase your product. Price is influenced by several factors which have to be considered: discounting, price setting, credit collection, and cash or credit purchases. There can be many types of pricing strategies and pricing can also be used as demarcation, to differentiate and enhance the image of a product.
  • Place: refers to the point of sale (POS), distribution channels and outlets, to reach your potential customers. The place may include the location of your business – brick-and-mortar stores and/or online shops, distributors, and logistics.
  • Promotionall the activities undertaken to make the product or service known to the user: everything from pre-sales information to after-sales service. It is simply not just advertising.

 

Jak nastavujete marketingovou strategii?

All the elements of the marketing mix influence each other. They make up the business plan. Všechny prvky marketingového mixu se navzájem ovlivňují. Vytvářejí byznysový plán společnosti.

Price setting is a result of a number of calculations, researches, risk taking ability and understanding of the market and the consumers. Naceňování jakéhokoliv produktu je výsledkem řady výpočtů, výzkumů, schopnosti převzít riziko a porozumění trhu a spotřebitelům.

When you don’t have a marketing strategy, you run the risk of becoming directionless as a company. You shouldn’t waste money on channels that aren’t bringing you results. Pokud nemáte marketingovou strategii, riskujete, že jako společnost ztratíte směr. Neměli byste plýtvat penězi na kanály, které vám nepřinášejí výsledky.

Věděli jste, že v našich jazykových kurzech vám sestavíme plán výuku na míru? Studovat s námi můžete třeba i angličtinu pro marketéry.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...